Noticies:

Què és Agenda Local 21?

L’Agenda 21 Local és un procés de millora permanent, que parteix de les oportunitats de desenvolupament locals, fomenta la participació ciutadana i pretén arribar a la justícia social i l’equitat en el municipi. És un instrument de gestió municipal integral que aplica el criteri de desenvolupament sostenible.

Entenem per desenvolupament sostenible aquell que garanteix la satisfacció de les necessitats locals del present sense hipotecar la capacitat de desenvolupament d’altres àrees d’actuació i/ o de futures generacions. Al desenvolupament sostenible s’hi arriba mitjançant un procés de treball planificat que implica i beneficia a tots.

El primer pas que han de donar les entitats locals per inicial l’Agenda Local 21 és adherir-se als Compromisos d’Aalborg+10, que comprometen a les autoritats locals a preparar plans d’acció locals per fomentar la sostenibilitat, així com definir sistemes i processos de seguiment i informació sobre els progressos realitzats en aquest sentit.

Els plans d’acció ambientals municipals s’han de redactar a partir d’una auditoria i diagnosi ambiental i han d’estar oberts a la participació ciutadana.

En tot el procés els ciutadans/es del municipi han de sentir-se partícips del procés d’Agenda Local 21 i del Pla d’acció ambiental.

Els beneficis generals de la participació en un procés d'Agenda 21 Local són:

  • Implicació de la població.
  • Democratització i transparència de la gestió municipal optimitzant els procediments de participació ciutadana.
  • Integració de les polítiques municipals.
  • Millora de la imatge pública del municipi.
  • Avançar-se a l'aparició de conflictes socials i problemes ambientals.